Het NSL

Doelen NSL
In Nederland werken de Rijksoverheid, provincies en lokale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij doen dat binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL heeft twee belangrijke doelen:

  • De luchtkwaliteit verbeteren voor de volksgezondheid: mensen leven langer en zijn minder ziek als zij schonere lucht inademen.
  • Ruimte bieden aan maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en nieuwe wegen.

Het NSL
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is van kracht sinds 1 augustus 2009. Het is gestart nadat de EU akkoord was met het plan (NSL) en het gevraagde uitstel verleend had. Binnen het NSL hebben overheden afgesproken een pakket aan maatregelen uit te voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij besteden veel geld en tijd aan het uitvoeren van die maatregelen. In het NSL zijn ook een flink aantal projecten opgenomen, zoals woningbouw en nieuwe wegen. Bij het bepalen van de verwachte luchtkwaliteit in de zichtjaren is rekening gehouden met de effecten van die projecten. Het NSL richt zich alleen op fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Voor die stoffen kon Nederland de grenswaarden niet op tijd halen. Voor andere stoffen is dat wel op tijd gelukt.

Verwacht Netto Effect
Maatregelen, zoals het inzetten van schonere bussen of fietsgebruik stimuleren dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Projecten, verbreding van wegen of het bouwen van tunnels veroorzaken extra vervuiling. Overheden hebben in het NSL zoveel maatregelen opgenomen dat Nederland, ook na het uitvoeren van die projecten, aan de EU-normen voor luchtkwaliteit zal voldoen.

Monitoring NSL
Helpen de maatregelen voldoende om de luchtkwaliteit te verbeteren? Verbetert de luchtkwaliteit zoals we verwacht hadden? Halen we op tijd de EU-normen? Op deze vragen willen de overheden die meedoen in het NSL graag het antwoord weten. Niet alleen zij, maar ook de regering van Nederland, de Europese Unie en betrokken burgers. Daarom is de monitoring van het NSL opgezet.