Monitoring NSL

Om zeker te stellen dat de doelstellingen van het NSL worden gerealiseerd, wordt de voortgang in de uitvoering van het NSL jaarlijks in kaart gebracht.

Deze jaarlijkse monitoring van het NSL richt zich zowel op de voortgang van de uitvoering van projecten en maatregelen als op de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Ten behoeve van deze monitoring heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Monitoringstool laten ontwikkelen.

De uitvoering van de monitoring is neergelegd bij Bureau Monitoring. Bureau Monitoring is een samenwerkingsverband tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en InfoMil. InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat Leefomgeving, ondersteunt het proces en draagt zorg voor de contacten met de NSL-partners.

Het RIVM is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke resultaten die in de jaarlijkse monitoringsrapportage worden opgeleverd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de rekentool die het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten ontwikkelen als onderdeel van de Monitoringstool en de informatie die wordt aangeleverd door de NSL-partners.

NSL-partners
Het NSL is een samenwerkingsverband van de gemeenten, provincies en het rijk. De NSL-partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en maatregelen die zijn opgenomen bij de vaststelling van het NSL. In het kader van de monitoring leveren zij jaarlijks informatie aan Bureau Monitoring over zowel de voortgang van de projecten en maatregelen als eventuele wijzigingen daarin. Tegelijkertijd leveren zij de meest actuele gegevens aan over bronnen van luchtverontreiniging waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het gaat daarbij om invoergegevens voor de berekeningen met de Monitoringstool, zoals bijvoorbeeld gegevens over verkeersintensiteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid die de gegevens aanlevert, dat deze gegevens correct en volledig zijn.

Meer informatie over de jaarlijkse monitoringscyclus is te vinden op de website van Infomil.